©2014-2020, SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Địa chỉ:Số 40 đường Lê Đại Hành - TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0303.871.129 Fax: 0303.889.678